cv

Akademik Görevler: Academical Title:

20.11.2019 tarihinde Geleneksel Türk Sanatları Bilim/Sanat alanında Doçent unvanı almaya hak kazanmıstır.

2019- …… Doktor Öğretim Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Çini.   Assistant Professor, Canakkale Onsekiz Mart  University, Faculty of Fine Arts, Traditional Turkish Art Department, Traditional Turkish Arts (CİNİ- traditional fired clay culture of Turks), Çanakkale.

2014-2019 Doktor Öğretim Üyesi, Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü.   Assistant Professor, Kastamonu  University, Faculty of Fine Arts and Design, Traditional Turkish Art Department, Kastamonu.

2012- 2014, Yardımcı Doçent Toros Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi/Iç Mimarlık Bölümü.   Assistant Professor, Toros University, Faculty of Fine Arts, Inner Architecture Department. Mersin.

2002- 2012, Araştırma Görevlisi Dokuz Eylül Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Eski Çini Onarimları.   Research Assistant, Dokuz Eylül University Faculty of Fine Arts, Traditional Turkish Art Department, Traditional Turkish Ceramic Main Art. İzmir.

Öğrenim Bilgisi, Tezleri: Education, thesis:

Sanatta Yeterlik 2010. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Osmanlı Dönemi Saray Mutfağında Kullanılan Pişmiş Toprak Sunum Kaplarının Form Özellikleri.   Proficiency in Arts, Dokuz Eylul University Institute of Fine Arts, Traditional Turkish Arts Department, Peculiarities of Forms of Ceramic Serving Pots Used in The Palace Kitchen of Ottoman Period.

Yüksek Lisans 2003. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ege Bölgesinde Geleneksel Çömlekçiliğin Bugünkü Durumu.   Master’s. Dokuz Eylul University Institute of Fine Arts, Traditional Turkish Arts Department, The Current Situation of Traditional Pottery in The Aegean Region.

Lisans, 2000. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi , Geleneksel Türk Sanatları Bölümü/Eski Çini Onarimları, Türk Çini Sanatında Süsleme Etkilendiği Unsurlar ve Günümüzden Uygulamalar.   Bachelor’s Dokuz Eylul University, Faculty of Fine Arts, Traditional Turkish Arts.Decoration in Traditional Turkish Ceramic, Influences and Contemporary Practices.    

Publications: Yayınlar:

Manuscripts: Makaleler

İrem Çalışıcı Pala (2019). İznik Çinilerinde Kullanılan Serbest Boşluk Doldurma Motifleri Ve Yeni Motif Önerisi Olarak Kelebek (Unattached Motifs Used For Filling The Space On Iznik Ceramics And Butterfly As A New Motif Proposal). The Journal of Social Sciences 35 (35), Doi: 10.16990/SOBIDER.4871, pp: 347-357.

İrem Çalışıcı Pala (2019). Türk Çini Sanatı Tekniklerinden Lüsterin Günümüz Uygulamaları (Contemporary Practices Of Luster, One Of Traditional Turkish Ceramics Techniques). Social Sciences Studies Journal, 5(30), Doi: 10.26449/sssj.1276, pp. 724-742.

Irem Çalışıcı Pala, Ungsoo Kim (2019). A Scientific Research On An Ottoman Superstition: Do The Celadons Change Their Color When Touched By A Poison ?(Osmanlı Dönemi’ne Ait Bir Batıl İnanca Dair Bilimsel Araştırma: Zehir Seladonlarin Rengini Değiştirir Mi?). Social Sciences Studies Journal 5 (31), Doi: 10.26449/sssj.1340, pp. 1302-1313.

İrem Çalışıcı Pala (2015). Bazı Belge ve Tanımlarla Çini Kelimesinin Değerlendirilmesi. (Evaluation of the Word ‘Çini’ by Certain Documents and Definitions) YEDİ (13), pp: 11-24.

İrem Calisici Pala (2012). Applying The Clay Paste Luster Under Glaze (Kil Macun Lüsterin Sıraltına Uygulanması). Ceramics Technical (34), pp: 74-77

İrem Çalışıcı Pala (2012). Osmanlı Sarayında Dinin ve Bazı İnançların Etkisiyle Pişmiş Toprak Yiyecek Eşyası Kullanımı. (The Influence of Religion and Other Beliefs on The Usage of Ceramic Tableware at the Ottoman Palace) Acta Turcica (7), pp: 34-50.

İrem Calisici Pala (2011) Explanation of İrem Calisici Pala’s production technique (İrem Çalışıcı Pala’nın üretim tekniğinin anlatımı) Reflets- Reflections Luster Pottery, Dialogue Ceramique, Manufacture d’histories 2 ponts, Editors: Claude Albana Presset, Magali Hynes, Eva Haudum, ISBN:978-2-8399-0996-9, Geneve, Switzerland, pp: 72, 24, 25. (book chapter)

İrem Çalışıcı Pala (2011) Osmanlı Dönemi Sarayda Kahve Sunumunda Kullanılan Pişmiş Toprak Formlar (Forms of Ceramic Serving Coffee Pots Used in The Palace Kitchen of Ottoman Period), Kahve- Kırk Yıllık Hatırın Kitabı,ISBN:978–975–08–2157–8, YKY, İstanbul, pp: 78- 109. (book chapter) İrem Çalışıcı Pala (2011) Osmanlı Dönemi Saray Mutfağında Kahve Sunumunda Kullanılan Pişmiş Toprak Formlar (Forms of Ceramic Serving Coffee Pots Used in The Palace Kitchen of Ottoman Period), Türk Kahvesi Kitabı,ISBN: 9786055397104, Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp: 373- 406. (book chapter)

Öznur Aydın, İrem Çalışıcı Pala (2005) İzmir’de Bulunan Transfer Baskılı John Moyr Smith Seramikleri (Transfer Printed John Moyr Smith Ceramics Located at Izmir), Collection: 20, pp: 22- 25.

Publications: Yayınlar:

Papers: Bildiriler:

İrem Çalışıcı Pala (2018). Türk Çini Sanatında Kullanılan Teknikler (Techniques Used In Traditional Turkish Ceramic Art (Cini)) 21. Yüzyılda Türk Sanatı Meseleler ve Çözüm Önerileri Milletlerarası Sempozyumu (Turkic Art In 21ST Century: Problems And Ideas Of Resolution International Symposium-Exhibition-Concert-Workshop) Kastamonu, pp: 347-368.

İrem Çalışıcı Pala, Ayşe Sema Bardak (2018). Türk Çini Sanatı Alanına Dair Sorunlar (Problems In The Field Of Traditional Turkish Ceramics Art) 21. Yüzyılda Türk Sanatı: Meseleler ve Çözüm Önerileri Milletlerarası Sempozyumu(Turkic Art In 21ST Century: Problems And Ideas Of Resolution International Symposium-Exhibition-Concert-Workshop) Kastamonu, pp: 323-332.

Muhammet Bilgen, İrem Çalışıcı Pala (2017). Kastamonu Küre Hoca Şemseddin Camii Çinileri ve Koruma Onarım Önerisi (Tiles Of Kastamonu Küre Hoca Şemseddin Mosque and Their Conversation Proposal) 9. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, İzmir, pp: 205- 214.

İrem Çalışıcı Pala (2017). Kastamonu Küçüksu Çömlekçiliğinin Günümüzdeki Durumu Ve Kullanılan Caba Çamurunun Güncel Tasarımlarla Değerlendirilmesi (The Current Situation Of Traditional Pottery In Kastamonu Kucukksu And Evaluation Of The Clay Of Caba (Casserole) In Today’s Designs), Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Kastamonu, pp: 2202-2221.

Ayse Cetin, Irem Calisici Pala (2013) The Tiles of Diyarbakir St Hosef Armenian Catholic Church  Works of Conservation Restoration Project and Practicing (Diyarbakır St. Hosef Ermeni Kilisesi Çinileri: Konservasyon, Restorasyon Projesi ve Uygulamaları). ECERS 13, Limoges France, pp: 803 (abstract)

Inayet Sevim Cizer, Irem Calisici Pala, Gunes Pinar Caliskan (2013) Reduced Pigment Clay Paste Lusters Old Texts New Experiments (İndirgen pigmentKil Macun Lüsteri: Eski Metin Yeni Denemeler). ECERS 13, Limoges France, pp: 800 (abstract)

İrem Çalışıcı Pala (2012) Geleneksel Türk Seramiğinin Belgelenmesinde Dijital Ortamların Kullanılması Ve Etkileri (Using Digital Media In Documenting Traditional Turkish Ceramics And Its Effects). VİSUALİST2012, İstanbul, pp: 645-654.

İrem Pala (2011) Muğla Esenköy Dont de Kullanılan Çömlekçi Çarkı (Potters Wheel Used in Esenkoy (Don’t ) Mugla Turkey) 1. Sanat Ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu (National Symposium of Education of art and Design the First), Ankara, pp: 318-322.

İrem Çalışıcı Pala (2010) Sıraltı Lüster Denemelerinden Örnekler (Some Samples On Underglaze Clay Paste Luster Experiments) International Symposium of Lustre, Seferihisar, İzmir, Invited speaker, no page number (abstract)

İrem Çalışıcı Pala, (2009) Osmanlı İmparatorluğu Saray Mutfağında Kullanılan Bazı Pişmiş Toprak Kap Adları (Partial Terminology Of Ceramics Used In The Palace Cuisine Of Ottoman Empire), 10. Ulusal El Sanatları Sempozyumu, İzmir, pp: 323- 335.

Atilla C. Kılıç, İrem Çalışıcı Pala, (2006) Yüksek Oranda Kuvars Içeren Bünyelerin Şekillendirilmesine Yönelik Denemeler (Experiments Of Shaping High Quartz Content Traditional Turkish Ceramic Bodies), International Symposium of Traditional Arts (Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu), İzmir, pp: 643- 646.

Atilla C. Kılıç, M. Ahmet Özkan, İrem Çalışıcı Pala, (2006) Farklı Seramik Pişirim Tekniklerinden Bir Uygulama Örneğinin Sunumu (Introduction Of ‘Smoked Firing’ Technique As An Alternative Firing Technique), International Symposium of Traditional Arts (Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu), İzmir, pp. 57-60

İrem Çalışıcı Pala, (2006) Osmanlı Dönemi Iznik Fritli Çamuru Ile Tebrizli Ustaların Fritli Çamuru Arasındaki İliskiye Dair Belgeler (Documents Regarding The Relation Between Ottoman Iznik Fritware And Fritware Of Masters From Tebriz), International Symposium of Traditional Arts (Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu), İzmir, pp: 313- 317.

İrem Çalışıcı Pala, (2006) Ege Bölgesi Geleneksel Çömlekçilikte Kullanılan Pişirim Teknikleri (The Firing Techniques Of Traditional Pottery In The Aegean Region) 6th Ceramic Congress with International Participation, Turkish Ceramic Society, Sakarya, pp: 580-585.

Atilla C. Kılıç, İrem Çalışıcı Pala, (2005) İznik Fritli Çinilerinin Teknolojisinin Araştırılması (Investigation of Iznik Fritware Technology), EBİLTEM (Ege University Science and Technology Centre) Days of Technology, Innovation and enterprise of Capital,+ Project Market, İzmir, p. 231(abstract)

Ayşe Çetin, İrem Çalışıcı Pala, (2003) Restorasyon Amaçlı Pişmiş Toprak Bezeme Yapı Malzemesinin Seri Üretimi (Mass Production of Clay Decoration Building Materials Fired for Restoration Purposes), EBİLTEM (Ege University Science and Technology Centre) Project Market, İzmir, p: 84 (abstract)

Diğer: Other

Osmanlı Dönemi Topkapı ve Dolmabahçe Saraylarında Kullanılan Kahve Fincanları, “Kahvenizi Nasıl Alırdınız? Paneli”, 15 Nisan 2019, Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya, Davetli Konuşmacı

Exhibitions: Sergiler:

Solo Exhibitions: Kişisel Sergiler

Hayat Ağacı- Çini Sergisi (Tree of Life- Exhibition of Cini), 21.12.2016-26.12.2016, Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sergi Salonu, Kastamonu.

Çini Çeşnisi- Geleneksel Türk Seramiği Sergisi (Spice Up Cini- Exhibition Of Traditional Turkish Ceramics) 28.07.2016-30.07.2016, Yakupağa Külliyesi, Kastamonu.

Geleneksel Türk Seramiğine Yenilikçi Bir Bakış (An Innovative Approach To Traditional Turkish Ceramic),16.02.2006-26.02.2006, Konak Belediyesi Alsancak Kültür Merkezi Sergi Salonu (Konak Municipality Alsancak Culture Centre Exhibition Hall), İzmir.

Çanak’tılar (Used To Be (Bowls)), 10.06.2006-24.06.2006, AYKÜSAD 2nd Plastic Arts Exhibition, Ayvalık Belediyesi Fabrika Sanat Galerisi (Ayvalık Municipality Factory Foundations Gallery), Ayvalık- Balıkesir.

Group and Mixed Exhibitions: Karma ve Grup Sergiler:

International: Uluslararası:

International Mailart Exhibition “Nothing” (2. Uluslararası Posta Sanatı Sergisi “HİÇ”) Ağustos 2020, Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar VE Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü, E-Sergi

Göbeklitepe Art 2019 Uluslararası Jürili Karma Sergi, 28- 30 Kasım 2019, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.

Art In Converge: “Art Towards Varna”, 07 – 10 Kasım 2019 Varna Boris Georgiev Şehir Müzesi ve Galerisi, Bulgaristan

International Chios Island Meeting Of Art (Uluslararası Sakız Adası “Sanat Buluşması 2) Homerıon Kültür Merkezi, 26 – 29 Eylül2019, Greece.

Kahvenizi Nasıl Alırdınız? Uluslararası Davetli Karma Sergi (How Would You Like your Cofee), 15.04.2019-29.04.2019, Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya.

21. Yüzyılda Türk Sanatı: Meseleler ve Çözüm Önerileri Milletlerarası Sempozyum-Sergi-Konser-Çalıstay, 08.10.2018-09.10.2018, Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi.

Memleketim- MailArt (International Mailart Exhibition), 15.05.2018-22.05.2018, Kastamonu Üniversitesi GSTF Sergi Salonu, Kastamonu.

Drops (International Group Exhibition), 30.03.2018-20.04.2018, PineloArtGallery, İstanbul.

International Group Exhibition of Club Unesco Piraeus and Island, 16.11.2017-19.11.2017, Athens, Greece.

2. Uluslararası Jürili 19 Mayıs Karma Sergisi (2 nd International Juried May 19 Group Exhibition), 22.05.2017-31.05.2017, Demirel Üniversitesi, Isparta.

8. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri (VIII. International Turkic Art, History And Folklore Congress/ Art Activities), 04.05.2017-06.05.2017, Konya.

4. Uluslararası Jürili- Davetli 42 Sanatçı, 42 Eser Sergisi, 12.05.2016-17.05.2016,Konya Selçuk Üniversitesi, Konya.

Uluslararası Jüri Davetli 3. Gençlik Bulusması Karma Sergisi, 19.05.2017-25.05.2017, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Prof. Dr. Cengiz Andiç Sergi Salonu, Van.

9. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri (IX. International Turkic Art, History And Folklore Congress/ Art Activities), 28.09.2017-29.09.2017, Yahya Kerim Onart Kültür Merkezi, Bayındır- İzmir.

5. Bienal Internacional Del Mosaico Contemporaneo, 03.08.2013-17.08.2013, San Nicolás De Los Arroyos- Argentina.

7. International Turkic Culture, Art and Protection of Cultural Heritage Symposium/Art Activity, 26.06.2013-29.06.2013, 7. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/ Sanat Etkinlikleri, Bakü, Azerbaycan.

Reflets, Terra Rossa, Maison de la Céramique Architecturale, 06.04.2013…. Salernes- France.

Luster Pottery- Reflections, 25.02.2012-06.05.2012, Gewerbemuseum, Wintherthur- Switzerland

Dialog, 05.02.2012-11.03.2012, Villa Eugenia, Germany

5 th İnternational Turkish Arts Exhibition (5. Uluslararası Türk Sanatları Sergisi), 21.10.2010-24.10.2010, Damascus, Syria.

Ceramic Exhibition, 3rd İnternational Symposium Of Traditional Kütahyaware, 06.10.2010-08.10.2010.Bedesten, Kütahya.

Lüster Temalı Uluslararası İzmir Seramik Sempozyumu Sergisi (International Luster Symposium), 27 Eylül- 15 Ekim 2010, Resim ve Heykel Müzesi, İzmir.

Kültürlerin Macerası (Advanture Of Cultures) Vangölü Uluslararası Gençlik ve Kültür Festivali (First International Festival Of Culture And Youth) 25- 30 Haziran 2009, Van.

Third International Biennal Of The Contemporary Tile, 1- 30. 06. 2007, San Nicolás De Los Arroyos- Argentina.

Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu Sergisi (International Traditional Arts Symposium Exhibition), 16- 18 Kasım 2006, Resim ve Heykel Müzesi, İzmir

Group and Mixed Exhibitions: Karma ve Grup Sergiler:

National- Ulusal

Buluşmalar- Jürili Davetli Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Atatürk’ün Kastamonu’ya Gelişleri Şapka ve Kıyafet İnkılabının 94. Yıl Dönümü Kutlamaları ve 21. Türk Dünyası Günleri etkinlikleri, 23- 28 Ağustos 2019, Kastamonu.

Buluşma- Jürili Davetli Öğretim Elemanları Karma Sergisi, 33. Uluslar arası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali Pompeiopolis Antik Kenti Tanıtım Etkinlikleri, 15- 18 Ağustos 2019, Taşköprü- Kastamonu.

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Haftası Geleneksel Sanatlar Jürili Sergisi, 24- 31 Ekim 2019, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya.

Trakya Üniversiteler Birliği Güzel Sanatlar Ögretim Elemanları Sergisi 2, 19.03.2019-29.03.2019, Trakya Üniversitesi, Edirne.

Çağdaş Seramik Sanatının Seçkin Sanatçıları 25.12. 2018- 22. 02. 2019, Kazım Türker sanat Galerisi, İzmir.

Gelenekselden Evrensele, 07- 29. 2018, Mimas Sanat Evi ve Atölye, Urla, İzmir.

İstiklal Yolundan İstiklale, 07.05.2018-12.05.2018, Kastamonu Üniversitesi.

120 Sanatçı 120 Eser, 03 Nisan 2018, Van.

103. Yılında 103 Eserle Çanakkale Zaferi Davetli Ulusal Karma Sergi, 16.03.2018-19.03.2018, Çanakkale.

8 Mart Kadınlar Günü Kadın Akademisyenler Sergisi, 08.03.2018-13.03.2018, Kastamonu Üniversitesi GSTF Sergi Salonu, Kastamonu.

2. Karadeniz Bölgesi Güzel Sanatlar Fakülteleri, Sanat ve Tasarım Fakülteleri ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Öğretim Elemanları Karma Sergisi, 25.04.2017-02.05.2017, Kastamonu Üniversitesi,

Barış İçin Sanat temalı Disiplinlerarası Karma Plastik Sanatlar Sergisi, 15.04.2017-22.04.2017, Resim ve Heykel Müzesi, İzmir.

Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu Sergisi, 10.04.2017-12.04.2017, Taşköprü, Kastamonu.

Kastamonu Üniversitesi 10. Yıl Kutlama Faaliyetleri Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi, Eğitim Fakültesi Karma Sergisi, 24.11.2016-25.11.2016, Kastamonu Üniversitesi GSTF. Sergi Salonu, Kastamonu.

Kastamonu Üniversitesi GSTF ile Mugla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSE Bölümü Öğretim Elemanları, 02.05.2016-12.05.2016, Kastamonu Üniversitesi GSTF sergi salonu, Kastamonu.

Ordu Üniversitesi 10. Yıl etkinlikleri: Davetli 1. Karadeniz GSF/STE Fakülteleri ve GSE Bölümleri Karma Sergisi, 22.03.2016-08.04.2016, Ordu Üniversitesi Sergi Salonu, Ordu.

Gençlik Buluşması, 18.05.2015-25.05.2015, Van.

Buluşma 9, 20.03.2015-27.03.2015, Kastamonu Üniversitesi Sergi Salonu, Kastamonu.

D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi, 04.01.2012-27.01.2012, Güzelyalı Kültür Merkezi, İzmir.

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim elemanları sergisi”, 2011 26 Temmuz- 16 Ağustos, Yağcı Zeytinyağ Fabrikası Kültür Merkezi, İskele- Burhaniye, Balıkesir

Buluşma 2 (Meeting 2), 8- 20 Mart 2010, Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Sergi Salonu (Metropolitan Municipality Convention Centre Exhibition Hall), Mersin.

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi (Exhibition Of Traditional Turkish Arts Department Academicians) 23 Şubat- 6 Mart 2010, Karabağlar Belediye Binası Çalıkuşu Kongre Salonu, İzmir.

10. Ulusal El Sanatları Sempozyumu Sergisi (Exhibition Of 10th National Handcraft Symposium) 19- 24 Kasım 2009, Resim ve Heykel Müzesi, İzmir.

10.Yıl Cumhuriyet Sergisi (10th Anniversary Of The Republic Exhibition) 29 Ekim- 10 Kasım 2009, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Antalya.

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi (Exhibition Of Faculty of Fine Arts Academicians) 10- 12 Temmuz 2009, Burhaniye- Ören, Balıkesir.

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi (Exhibition Of Traditional Turkish Arts Department Academicians) 2- 6 Mart 2009 Dokuz Eylül University, Faculty of Fine Arts Exhibition Hall, İzmir

 İzmir İçin Sanat (Art For Izmir), Havagazı Fabrikası Sergi Salonu, 27 Aralık 2008 -15 Ocak 2009, İzmir.

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi (Exhibition Of Traditional Turkish Arts Department Academicians) 01- 29 Eylül 2008 Agora Shopping Centre, İzmir.

Tema Vakfı Yararına Izmirli Sanatçılar (Artists Of Izmir For The Benefit Of TEMA Foundation), 2008 Resim ve Heykel Müzesi, İzmir

Dokuz Eylül Üniversitesinin Kuruluşunun 25. Yılı etkinlikleri Kapsamında, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi (with in the context of 25th Anniversary of Foundation of Dokuz Eylul University, Exhibition of Traditional Turkish Arts Department Academicians) 25- 29 Şubat 2008, DESEM, İzmir.

7. Isli Pişirim Sergisi (7 th. Smoked Firing Event Exhibition) 19- 23 Ocak 2009 Dokuz Eylül University, Faculty of Fine Arts Exhibition Hall, İzmir.

6. İsli Pişirim Etkinliği Sergisi (6 th. Smoked Firing Event Exhibition) 19- 23 Kasım 2007 Dokuz Eylül University, Faculty of Fine Arts Exhibition Hall, İzmir.

Egeli Sanatçılar Karma Sergisi (Aegean Artists Mixed Exhibition) 2007Norm Art Galery; İzmir

D.E.Ü. Çinicilik ve Çini Onarımları Anasanat Dalı, Öğretim Elemanları Grup Sergisi (Group Exhibition of Traditional Turkish Ceramics Main Branch Academicians) 25 Mayıs- 17 Haziran 2006, Kemalpaşa Art House, Kemalpaşa-İzmir

5. İsli Pişirim Etkinlikleri Sergisi (5 th. Smoked Firing Event Exhibition) 01- 20 Kasım 2006, Adnan Franko Art Gallery, İzmir

Adnan Franko Sanat Galerisi Plastik Sanatlar Koleksiyonu Sergisi, Universiade 2005, (Adnan Franko Art Gallery Plastic Arts Collection Exhibition, Universiade 2005) 10. Ağustos- Eylül 2005 Adnan Franko Art Gallery, İzmir

D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi G.T. E. S. Bölümü Çinicilik ve Çini Onarımları Anasanat Dalı, Öğretim Elemanları Grup Sergisi (Group Exhibition of Traditional Turkish Ceramics Main Branch Academicians) 25. Mayıs- 17 Haziran 2005, Adnan Franko Art Gallery, İzmir

 Türkiye İnsan Hakları Vakfı ile Dayanışma Amaçlı Karma Sergi (Assorted Exhibition for Solidarity with Human Rights Foundation of Turkey) 2004 Konak Belediyesi Sergi Salonu, İzmir

D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Öğretim Elemanları Karma Sergisi (Exhibition Of Traditional Turkish Arts Department Academicians) 25. 05. 2004- 18.06. 2004, Adnan Franko Art Gallery, İzmir

D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Öğretim Elemanları Karma Sergisi (Exhibition Of Traditional Turkish Arts Department Academicians) 2003, 9th. Handcraft Fair Exhibition, Atatürk Culture Centre, Ankara

8. Ulusal El Sanatları Sempozyumu Karma Öğretim Elemanları Sergisi (8th National Symposium of Handcraft, Traditional Turkish Arts Department Academicians Exhibition), 13- 20. 11. 2002, Sabancı Culture Palace of Dokuz Eylül University, İzmir

D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Öğrenci Karma Sergisi (Students Exhibition of Traditional Turkish Arts Department) 2001 Adnan Franko Art Galery, İzmir

Bozüyük Seramik Yarışması Sergisi (Exhibition of Bozüyük Ceramic Competition) 1997 Anadolu Üniversitesi Bozüyük MYO, Eskişehir

Workshops- Çalıştay

21. Yüzyılda Türk Sanatı: Meseleler ve Çözüm Önerileri Milletlerarası Sempozyum-Sergi-Konser-Çalıstay, Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Çalıştay yöneticisi (Workshop Coordinator). 08-09 Ekim 2018

Geleneksel Türk Beğenisinde Sıraltı Fırça Tekniği Uygulaması (Seminar On The Technique Of Underglaze brush Decoration in Turkish Beauty), Afyon, Çalıştay yöneticisi (Workshop Coordinator). 06Ekim 2012

Sıraltı Lüster Tekniği Semineri (Seminar On The Technique Of Underglaze Luster) REFSAN- Kütahya, Çalıştay yöneticisi, Davetli Sanatçı (Workshop Coordinator, Invited Artist). 26- 27 Mart 2011.

İzmir International Symposium of Luster, Seferihisar, İzmir, Davetli Sanatçı (Invited Artist)2010

8. isli pişirim (8 th. Smoked Firing Event), Seferihisar, Workshop Coordinator Assistant (çalıştay yöneticisi yardımcısı), 2010.

7. isli pişirim (7 th. Smoked Firing Event), Seferihisar, Workshop Coordinator Assistant (çalıştay yöneticisi yardımcısı), 2008.

6. isli pişirim (6 th. Smoked Firing Event), Seferihisar, Workshop Coordinator Assistant (çalıştay yöneticisi yardımcısı), 2007.

5. isli pişirim (5 th. Smoked Firing Event), Seferihisar, Workshop Coordinator Assistant (çalıştay yöneticisi yardımcısı), 2006.

4. isli pişirim (4 th. Smoked Firing Event), Seferihisar, Workshop Coordinator Assistant (çalıştay yöneticisi yardımcısı), 2005.

3. isli pişirim (3rd. Smoked Firing Event), Seferihisar, Workshop Coordinator Assistant (çalıştay yöneticisi yardımcısı), 2004.

2. isli pişirim (2 nd. Smoked Firing Event), Milas, Workshop Coordinator Assistant (çalıştay yöneticisi yardımcısı), 2003.

Projects- Projeler

İndirgenmiş Pigment lüsteri nin Araştırılması (Investigation of Reduced clay paste luster), Yüksekögretim Kurumları tarafından 2. destekli bilimsel araştırma projesi, as Project Staff, proje çalışanı, uygulamacı 03/12/2012 – 03/06/2013.

Diyarbakır Melik Ahmet Cami Çinilerinin Restorasyonu, (Restoration Of Diyarbakir Melik Ahmet Mosque Ceramics) Project Coordinator: Lecturer Ayşe Çetin, as Visual Tile Analysis Reporter, görsel analiz görevlisi, 2008

İznik Fritli Çinilerinin Teknolojisinin Araştırılması (Investigation of Iznik Fritware Technology) DEÜ. Araştırma Fon Saymanlığı Projesi, 02.KB.SOS.020 no’lu project group:Yrd. Doç. Atilla Cengiz Kılıç, Proje Grubu: Yrd. Doç. Vedat Kacar, Arş. Gör. Serap Savaş Işıkhan, as Project Staff, proje çalışanı, uygulamacı 2005

İzmir Atatürk Müzesinde “Halı, Kilim, Dokuma Kumaşlar, Seramik ve Diğer Etnografik Eşyalar, (Carpets, Rugs, Woven Fabrics, Ceramics and Other Ethnographic Items” at Izmir Atatürk Museum) project group:Prof. İsmail Öztürk, Yrd.Doç. Öznur Aydın, Arş.Gör. Esra Kavcı Özdemir, as Project Staff proje çalışanı, araştırmacı 2004

Bursa Fransız Katolik Kilisesi Restorasyonu, Yapıda Yer Alan Tüm Bezemelerin Restitüsyon ve Restorasyon Uygulamaları (Vatican Turkey Representation, Restoration of Bursa French Catholic Church, Restitution and Restoration Applications of All Decorations on the Building), Öğr.Gör. Ayşe ÇETİN “Vatikan Türkiye Temsilciliği”, as Project Staff and reproduction producer of terra cotta- Pişmiş toprak reprodüksiyon üreticisi olarak proje çalışanı, 2002

Üyelikler- Membership

1998 Türk Seramik Federasyonu Derneği

2019 The National Council on Education for the Ceramic Arts (NCECA)

2019 Geleneksel Sanatlar Derneği

Üniversite dışı Deneyim- Experience without University

1996- 2001 Tüzüm Kızılcan seramik Atölyesi, İzmir, Artistik ve dekor bölümleri.

2001- 2002 İzmir Türk Koleji, Uzman Öğretici (7- 17 Yaş),

1998 Temmuz İsmail Yiğit, Marmara Çini Kütahya, Altyapı ve Dekor Bölümleri, stajyer.

1999 Ağustos Mehmet Gürsoy, İznik Çini, Kütahya, Dekor Bölümü, stajyer.